Mobiliteit

De provincie moet er alles aan doen om de provinciale wegen goed te onderhouden en zo verkeersveiligheid te garanderen. Juist op de provinciale wegen gebeuren vaak ernstige ongelukken. Als uitgangspunt bij de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen moet optimale veiligheid van alle weggebruikers gelden. Locaties waar veel ongelukken voorkomen, moeten met spoed worden aangepakt.

De toenemende druk op het wegennet wordt voor een groot deel veroorzaakt door woon-werkverkeer en recreatief verkeer. Naast de problemen rondom toenemende drukte speelt voor de SGP ook het milieuaspect mee: de schepping ondervindt schade van de toenemende verkeersdruk. De SGP wil daarom de knelpunten zoals de A1-A30 en de Rijnbrug bij Rhenen versneld aanpakken en de Gelderse Corridor als Oost-West-vervoersader optimaliseren, met aandacht voor veiligheid. Daarnaast is het nodig bij de rijksoverheid aandacht te blijven vragen voor de sterk toenemende filedruk op de A15, A28, A50 en A1 in Gelderland.

De ontwikkeling naar (meer) elektrische en zelfrijdende auto’s zien wij als positief, zowel voor het milieu als voor de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer. De daarbij horende voorziening en (laadpalen, tankvoorziening voor LNG en waterstof) moeten op bijpassend

niveau worden gebracht. Ook het gebruik van ‘smart mobility’ (bijvoorbeeld communicatie tussen verkeersregelinstallaties en auto’s) levert hieraan een bijdrage, evenals het stimuleren van de

fiets als alternatief voor de auto. Dit laatste kan door het aanleggen van snelfietsroutes naar de plaatsen waar veel vervoersystemen samenkomen (vervoersknooppunten) en steden. Ook bijvoorbeeld een snelfietsroute vanuit de Achterhoek en de Betuwe richting steden zou een goed alternatief kunnen bieden voor OV of auto.

 Verder moet de provincie zorgen voor voldoende carpoolplekken en P&R-voorzieningen. Daarbij is ook aandacht nodig voor stalling van fietsen of overstappen op het openbaar vervoer. De parkeersituatie voor vrachtwagens levert op sommige plaatsen een knelpunt op, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De provincie moet in overleg met gemeenten (op)treden om tot een regionale aanpak en oplossing te komen.

De provincie is verantwoordelijk voor het regionale openbaar vervoer. Wat de SGP betreft moet de provincie zorgen voor een betaalbaar en toegankelijk ov, waarbij aandacht moet zijn voor de bereikbaarheid van de kleine kernen in het landelijk gebied. Hiervoor kan de provincie ook gebruikmaken van alternatieven (bijvoorbeeld buurt- of belbus) die voor OV-tarieven aangeboden kunnen worden en voor iedereen toegankelijk zijn. Het moet dus openbaar vervoer blijven.

Vanuit milieuoogpunt moet in Gelderland het gebruik van klimaat- neutraal busvervoer, elektrisch, middels waterstof of anderszins, bevorderd worden. Bij toekomstige aanbestedingen gelden daarom de volgende uitgangspunten: betaalbaar, voldoende, toegankelijk , gebruiksvriendelijk en kwalitatief goed openbaar vervoer. Omdat bij aanbestedingen vaak sprake is van schaalvergroting over meerdere provincies, moet het mogelijk blijven om voor specifieke gebieden of

doelgroepen (bijvoorbeeld leerlingenvervoer) maatwerk binnen de concessie te leveren. Daarbij moet een afweging plaatsvinden tussen prijs en geleverde kwaliteit.

Buitengebieden en kleine kernen moeten kunnen blijven rekenen op regelmatig openbaar vervoer. Onze provinciale spoorlijnen worden lijnen waar we trots op zijn. Deze rijden op tijd, zijn goed gefaciliteerd en hebben uitstekende mogelijkheden om door te reizen. De treinen vanuit en naar de Achterhoek worden verder geoptimaliseerd. Tevens dient aandacht uit te gaan naar de trein Tiel-Arnhem (in het bijzonder de aansluitingen) en de Valleilijn. De kwaliteit van het openbaar vervoer moet ten opzichte van het huidige niveau minimaal gehandhaafd blijven.

De SGP zet zich in voor:

 • optimalisering van de verkeersveiligheid, met name in de bebouwde kom;
 • goed onderhouden wegen die optimaal verkeersveilig zijn ingericht;
 • preventie van ongelukken, bijvoorbeeld door publiekscampagnes;
 • ruimte voor fietsers, onder andere door de aanleg van snelfietsroutes;
 • specifieke aandacht voor veilig landbouwverkeer;
 • optimaal gebruiksgemak bij het carpoolen (oplaadpunten, fietsenstalling, openbaar vervoer);
 • opzet en uitbreiding van carpoolplekken en P&R-voorzieningen;
 • het met spoed aanpakken van de belangrijkste verkeersknelpunten (bijvoorbeeld A1-A30 en de Rijnbrug bij Rhenen);
 • aantrekkelijk openbaar vervoer dat concurrerend is met de auto;
 • het gebruikmaken van ‘smart mobility’, zoals slimme verkeersregelinstallaties en ‘groene golven’;
 • de realisatie van voldoende parkeervoorzieningen voor vrachtwagens, in samenspraak met gemeenten;
 • goede kwaliteit van wegen. Niet alleen voor intensief gebruikte wegen, maar ook voor de wat rustiger wegen in buitengebieden.
 • goede bereikbaarheid per openbaar vervoer van elk publiek gebouw van enige regionale functie, zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis of onderwijslocatie;
 • goed openbaar vervoer, ook in de buitengebieden en dorpen;
 • leerlingenvervoerabonnementen met korting;
 • absolute toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor alle inwoners, dus ook voor mindervaliden;
 • optimalisatie van (regionale) spoorverbindingen en overstappunten, met name op drukke verbindingen;
 • het verder inzetten op duurzamer bus- en treinvervoer - bijvoorbeeld elektrisch of op waterstof - bij de komende concessieverleningen.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.