Natuur en natuurbeheer

De natuur en het beheer ervan vormen een randvoorwaarde voor het in stand houden van flora en fauna. Tevens is de natuur van belang voor het welzijn van mensen. Natuur is niet alleen te vinden in natuurgebieden, maar ook daarbuiten: in steden, op industrieterreinen en op het platteland. Dit zijn de zogenaamde niet-natuurgebieden. Met meer kennis van de natuurwaarde van niet-natuurgebieden kan de provincie een bijdrage leveren aan de bewustwording van de waarde ervan bij onze inwoners. Bij aanleg van nieuwe natuur of natuurbeheer moet het gaan om kwaliteit en niet om kwantiteit. De focus moet liggen op biodiversiteit. Daarom is het soms verstandiger om bestaande natuurgebieden op te waarderen dan nieuwe natuur aan te leggen. Zorg dat de kwaliteit ook gemeten wordt, zodat onderbouwd aangegeven kan worden of nieuwe natuur nodig is.

De provincie is verantwoordelijk voor vrijwel alle ontheffingen, vergunningen, meldingen, handhaving en uitvoering van het natuurbeleid. De SGP vindt dat daarbij een goede en rechtvaardige afweging gemaakt moet worden tussen natuurdoelen, soortenbescherming en economisch gebruik van het landschap.

Het beheren van de natuur houdt in dat het faunabeheer wordt vormgegeven door ‘wildbeheereenheden’. Een wildbeheereenheid (WBE) is een samenwerkingsverband tussen jagers en jachtopzichters in de regio. Dit beheer is nodig om verspreiding van parasieten tegen te gaan (sommige dierziektes zijn gevaarlijk voor mensen), exoten te weren, te grote populaties van wild te voorkomen, schade aan infrastructuur en dijken te voorkomen en gewasschade voor agrariërs te beperken. Een continue afweging van faunabeheermethoden is noodzakelijk.

De jacht maakt daar een wezenlijk onderdeel van uit. De provincie Gelderland stuurt actief op het behalen van de zogenoemde doelstanden voor wat betreft de leefgebieden van edelherten en wilde zwijnen. Schade als gevolg van deze dieren wordt door de provincie Gelderland ruimhartig vergoed. Op initiatief van de SGP is de zogenaamde statiegeldregeling ingevoerd, zodat boeren niet bij iedere schademelding een bedrag aan leges kwijt zijn. De komst van de wolf naar Gelderland wordt door de SGP kritisch gevolgd. Naar onze mening zou dit weleens kunnen leiden tot onaanvaardbare schade voor bijvoorbeeld schapenhouderijen en schaapskuddes. Zo nodig moet actief kunnen worden ingegrepen.

De SGP zet zich in voor:

 • het inzichtelijk maken van de natuurwaarde van niet-natuurgebieden;
 • agrariërs. Zij hebben bij natuurbeheer de voorkeur boven gesubsidieerde organisaties;
 • de focus op kwaliteit (biodiversiteit) en niet op kwantiteit van de natuur;
 • het voldoende aantrekkelijk maken van agrarisch natuurbeheer, met ruimte voor vakmanschap;
 • het niet strenger vaststellen van Natura 2000-doelen en -regels dan strikt noodzakelijk is;
 • een toegankelijk loket bij de provincie voor het melden van gewasschade en het snel en goed afhandelen daarvan;
 • een goede invulling van toezicht in het buitengebied. Dit bevordert de veiligheid in het buitengebied;
 • goede registratie van (graaf)schade aan dijken door wild. Het geeft een juridische basis voor doeltreffende bestrijding van deze schades die de veiligheid in gevaar kunnen brengen;
 • bescherming van weide- en akkervogels tegen natuurlijke vijanden als vossen en kraaien. De nachtelijke jacht op vossen dient voldoende ruimte te krijgen: ook buiten het broedseizoen en in een ruime cirkel rond weidevogelgebieden;
 • voortzetting van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer via de agrarische collectieven;
 • het Faunafonds: faunaschade dient ruimhartig te worden vergoed.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.