8 juni 2022

Inzet participatie bij Klimaatplan

Gedeputeerde Staten heeft het plan opgevat om bij het proces richting het Gelders Klimaatplan de burger meer te laten participeren. De Gelderse Staten waren verdeeld over dit idee, en ook Evert Mulder had hierbij nog wel wat bedenkingen:

Voorzitter,

In algemene zin vindt de SGP participatie van burgers belangrijk. Dat is voor de provincie niet altijd gemakkelijk, omdat we als tussenbestuur niet heel dicht bij de gewone burger staan. Het is voor ons zeker niet eenvoudig om een representatief geluid te horen te krijgen. Tegenstanders weten de weg naar de provincie meestal nog wel te vinden, maar voorstanders en de vaak grote middengroep meestal niet. Daarom is het goed om na te gaan of het instrument van Burgerberaad hierin een positieve bijdrage kan leveren.

En wat ons betreft is de herijking van het klimaatplan een goed thema om hiermee aan de slag te gaan. Het is een thema dat voor heel Gelderland, en dus voor alle Gelderlanders van belang is. De aanvullende statenbrief levert ons voldoende informatie over de uitvoering, om in te stemmen met het voorstel. Goed om nu aan de slag te gaan, maar ook om daarna te evalueren hoe de inzet van het nieuwe instrument heeft uitgepakt.

Evert Mulder