10 november 2021

Kaderstelling Gelderse Maatregelen Stikstof

Ook deze Statenvergadering stond het onderwerp stikstof weer op de agenda. Als SGP vinden we het erg belangrijk dat wat stikstof betreft er door Provinciale Staten een duidelijk kader gesteld wordt.

Stikstofwoordvoerder Evert Mulder gaf aan achter het kader te staan, maar legde de vinger bij drie thema’s in zijn bijdrage.


Voorzitter,

In de oordeelsvormende sessie hebben we als SGP aangegeven dat we behoefte hadden om het kader dat ten grondslag ligt aan het Uitvoeringsprogramma GMS, als Provinciale Staten vast te stellen. De ontwikkelingen in het stikstofdossier gaan snel, met name om ons heen; zowel qua landelijke regelgeving, als ook qua jurisprudentie. Wij vinden dat Gedeputeerde Staten hier pro-actief en goed op is ingespeeld, wat heeft geresulteerd in het Uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar, dat GS ons nu heeft toegestuurd. Wij complimenteren GS met het feit dat het gelukt is om alle sectoren aan tafel te krijgen, en dat er nu een evenwichtig pakket aan maatregelen ligt, dat moet leiden tot 25% emissie reductie in 2025. Daarmee draagt Gelderland substantieel bij aan het herstel van onze natuur. En dat vinden wij belangrijk; het is Gods schepping, waar wij als rentmeesters het beheer over hebben.

Als PS kunnen we GS echter moeilijk controleren op de uitvoering van het programma, als we niet eerst een kader meegeven. Daarom zijn we blij dat dat kader nu voorligt. In grote lijnen kan de SGP-fractie instemmen met dat kader. Wel zijn er nog een paar punten waar we even de vinger bij willen leggen, en waar we een vraag over hebben aan GS.

  • 1. Meten is weten. We willen de stikstofemissies met 25% reduceren, met als doel verbetering van de staat van instandhouding van de natuur. Dan is het wel van belang dat we weten wat de situatie nu is. Wij pleiten daarom voor een goede 0-meting. Hoe gaat GS daar voor zorgen? Verder is het uiteraard belangrijk om te monitoren, om te weten of we op de goede weg zijn. Mede daarom dienen we de motie van GL mede in.
  • 2. Verder maken we ons wat zorgen over de huidige opkoopregeling kalverhouderijen. Daar gelden wel heel erg strakke regels voor; o.a. dat per se het hele bedrijf moet worden verkocht. We begrijpen dat de regels niet halverwege het spel kunnen worden aangepast, maar we vragen wel aandacht voor agrariërs die alleen met de kalverhouderij willen stoppen, maar een ander deel van het bedrijf wel willen voortzetten, uiteraard met een aanzienlijk lagere stikstofbelasting. Kan dat worden meegenomen bij de invulling van de stoppers-regelingen die samen met de Minister worden opgezet?
  • 3. Daarnaast pleiten we voor een betere afstemming tussen provincie en gemeenten, met name t.a.v.de ruimtelijke invulling van opgekochte locaties en vrijkomende bedrijven die willen verplaatsen. We ontvangen signalen dat dat niet overal even soepel loopt. Aan de ene kant roepen we GS op om meer en beter af te stemmen met de gemeenten. Aan de andere kant roepen we gemeenten op om niet zelf met agrarische bedrijven in gesprek te gaan over opkoop en functieverandering, zonder de provincie hierin te kennen. Gezamenlijk en in een open overlegsituatie komen we volgens ons verder dan ieder voor zich.

Tenslotte wil ik aangeven dat we als SGP-fractie blij zijn dat GS zich afzet tegen landelijk verschenen publicaties, waarin gesproken wordt over uitkoop of zelfs onteigening van agrarische bedrijven in bepaalde gebieden, of zelfs het intrekken van vergunningen. Laat duidelijk zijn dat de SGP aan dat soort acties niet wil meewerken. Wij roepen de Rijksoverheid er liever toe op om Gelderland te steunen in een maatwerkaanpak voor de Veluwe, en in het stimuleren van emissiebeperkende maatregelen in alle sectoren.

Evert Mulder