28 januari 2021

Mooie ontwikkeling bij cultuur en erfgoed


De SGP is blij met de uitgangspunten die nu geformuleerd zijn voor cultuur en erfgoed en de regionale invulling ervan. Er is aandacht voor bibliotheken, molens en kerken. Averesch refereerde in zijn bijdrage aan de grote Maker van de schepping als inspiratiebron. Daarnaast vroeg hij nadrukkelijk aandacht voor het borgen van respect in kunst- en cultuuruitingen.Cultuur en Erfgoed heeft volop de aandacht van iedereen in deze staten.
Ik wil in deze bijdrage niet ingaan op detail als wie wel of geen subsidie krijgt, maar juist wil ik het hebben over de kaders die we GS meegeven om de gestelde doelen te realiseren.

 • 1: Kijkend naar de notitie merkt de SGP op dat de duurzame toegankelijkheid belangrijk is. We kunnen ons Gelderse cultuur en erfgoed ontsluiten en toegankelijk maken. Logisch.
  Financiering middels een lening is daarbij een prima middel. Dat dit niet overal kan en lukt begrijpen we. Daarbij stellen we als SGP een breed maatschappelijk belang (bijvoorbeeld voor bibliotheekvoorziening of monumentenzorg) voorop.
 • 2: De regionale invulling is een redelijk nieuwe invulling in het cultuur en erfgoed beleid.
  Wat de SGP betreft wel belangrijk. Op die manier wordt recht gedaan aan identiteit en regionale kleur. Nijmegen is toch echt anders dan Putten of Winterswijk. Op die manier kan regionaal aangesloten worden op verbinding, verwonderen en bewaren.
 • 3: En dan de aandacht voor de maker, voorzitter, aan dat begrip moest ik even wennen… Ik zal u dat uitleggen. Heel veel kunst en cultuur legt een basis/bron in de mens, de natuur, of menselijke talenten als muziek en creativiteit.
  Maar mijn gedachten zaten verder, of, zo u wilt, hoger…
  Wat is de oorsprong van de inspiratiebron van de maker die in deze notitie wordt bedoeld? In mijn gedachten schreef ik namelijk direct ‘Maker’ met een hoofdletter. Ik dacht aan de Schepper, die in het Bijbelboek Genesis liet optekenen, “En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed". Logisch dus dat aardse makers deze inspiratiebron zien en gebruiken. De SGP waardeert dat zeer, zoals u begrijpt.

Het voorliggende besluit:

In het besluit staan 2 punten.

 • 1: de uitgangspunten notitie vaststellen
 • 2:  De meerjarige subsidie van Kwatta af te bouwen, maar het budget beschikbaar te houden voor de functie van jeugdtheater.

Graag wil ik van de gedeputeerde weten of de inwoners van Gelderland daadwerkelijk op dat jeugdtheater zitten te wachten. Er loopt een onderzoek om de inzet van die middelen te bezien, maar is of komt er ook een onderzoek waaruit die noodzaak blijkt?

Het erfgoed heeft van oudsher een belangrijke positie bij de SGP. Met name de stichting Gelderse Kerken en daarbij de aandacht voor andere oude gebouwen verdienen de aandacht, omdat ze onze historie en identiteit onderschrijven en bevestigen. We zijn blij dat er veel aandacht voor is. Ook de eerder genoemde molens vallen wat ons betreft daaronder.
Het immaterieel erfgoed vereist wat verdere aandacht van GS wat ons betreft. Wij zijn dan ook mede-indiener van de motie die de CU op dit punt heeft ingebracht.

Terug naar de inhoudelijke uitgangspunten.

De genoemde belangrijke uitgangspunten als verbinden, verwonderen en bewaren vindt de SGP ook belangrijk. en, laten we eerlijk zijn, wie kan daar nu tegen zijn, niemand toch? Vooral het verbinden is dátgene wat een samenleving vormt. Zonder verbinding is er geen samen, en zonder samen geen leven. Dhr. Kamp heeft het aan het begin van zijn bijdrage ook prachtig verwoordt.

Des te opmerkelijker is de alinea in de inhoudelijke uitgangspunten die gaat over: “Creativiteit kan schuren en kunst en cultuur kunnen ontregelen, confronteren, etc...
De SGP begrijpt dat dit kan, en ziet ook dat het gebeurt. En inderdaad zien ook wij kunst en cultuur als een middel om verder te kunnen en te leren kijken dan we gewend zijn, het onverwachte te ontdekken. Maar woorden als ontregelen, confronteren en schuren kunnen ook iets ontwrichtends hebben. Ik weet vrijwel zeker dat de opsteller van dit stuk dat niet heeft bedoeld, en misschien zelfs niet aan heeft gedacht. Dat pleit voor de auteur. Maar toch, zoals het er nu staat is die ruimte er wél.
Het gezegde: Wrijving geeft glans, kennen we allemaal. Maar we weten ook allemaal dat schuren geen glans geeft, maar juist dof maakt. En als u dat niet weet mag u bij mij de voordeur komen schilderen. Kunst en cultuur moeten verbinding en dialoog stimuleren en geen oorzaak zijn tot polarisatie. Graag wil de SGP van de gedeputeerde weten of het de bedoeling is dat er in de huidige notitie ruimte lijkt te zijn voor bewust respectloze kunst en cultuuruitingen?

Omdat wij, SGP, CDA, Forum voor Democratie, ChristenUnie, 50PLUS en Groep Taheri respectloze kunst niet vinden aansluiten bij de algemene doelen “verbinden, verwonderen en bewaren” dienen wij een motie in [deze motie is later ingetrokken na een toezegging door de gedeputeerde].

In diezelfde alinea staat overigens nog iets opmerkelijks. Graag wil de SGP ook van de gedeputeerde weten of we echt met publiek geld gaan bijdragen aan cultuur die nog geen maatschappe¬lijke waarde heeft. U begrijpt dat ik daarmee geen opkomende uitingen die nog maar een kleine maatschappelijke waarde hebben bedoel die als het ware op de eerste treden van de maatschappelijke-bekendheids-groeiladder staan. Ik heb het echt over iets dat die ladder nog helemaal niet ziet staan….

De SGP ziet vol verwachting uit naar het museumbeleid. Musea laten de bezoeker ambities zien die zijn geworteld in ondernemer¬schap of gebeurtenissen in het verleden. Of deze ontwikkelingen nu goed of slecht zijn, of het nu een onderduikmuseum is, een orgel museum of een pluimveemuseum.
We kennen allen de spreuk "Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen." Ik doe bij dezen de oproep om juist deze wijsheid in een ruim museumbeleid te verankeren, om te voorkomen dat we in valkuilen van het verleden stappen.

Tot slot, voorzitter, is de SGP blij met de extra aandacht voor het erfgoed, vooral het materiele deel, de mogelijkheid tot meerjarige afspraken, de aandacht voor de Gelderse Kerken, molens en monumenten. Ook is de SGP blij met de regionale inbedding van cultuur. Op die manier worden identiteit en karakter van de regio voorzien van passende uitingen. De SGP ziet uit naar de nadere uitwerking en uitvoeringsprogramma’s, en dat, vanzelfsprekend met respect en in verbinding.

Dank u.