12 november 2020

Najaarsnota: alles nog op de rit?

Bij de bespreking van de najaarsnota gaf Klaas Ruitenberg namens de SGP-fractie aan blij te zijn met het geld voor de regio FruitDelta. Verder had de najaarsnota wat hem betreft wel wat korter mogen zijn.

Met de najaarsnota geeft het college een inkijkje in de stand van zaken van de lopende begroting. Het is onderdeel van de Planning & Control cyclus van de provincie. Dat corona een forse impact heeft gehad op de begroting moge duidelijk zijn. Hier was begrip voor vanuit de Staten. De SGP-fractie stemde in met de najaarsnota.