11 juni 2022

Wijsheid en inzicht

Door middel van het lezen van onze nieuwsbrief toont u betrokkenheid bij het werk van de Gelderse SGP-Statenfractie. Die betrokkenheid waarderen we als fractie zéér. Dank daarvoor! Het is fijn te merken dat er meegedacht en - nog belangrijker! - meegebeden wordt. Wilt u in uw gebeden het werk van het gehele provinciebestuur een plek geven? We hebben zelf namelijk de Wijsheid niet in pacht…

Zo’n 3000 jaar geleden leefde er een bestuurder die ook wist dat hij wijsheid nodig had om zijn ambt goed te kunnen vervullen, namelijk Koning Salomo. Het was God zelf die hem wijsheid gaf. Koning Salomo heeft vanuit zijn wijsheid veel nagelaten. Zoals een prachtige spreuk uit het zestiende hoofdstuk van het Bijbelboek Spreuken: ‘Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver!’ Verstand mag ook vertaald worden met ‘inzicht’. Dus wijsheid en inzicht. Wat hebben we dat steeds nodig.

Wijsheid en inzicht van Boven. Het is een diepe waarheid. En tegelijk merk ik dat we dat niet altijd scherp op het netvlies hebben. Dat het oefening vergt om ons van vergadering tot vergadering dáárvan afhankelijk te weten. Ook als het gaat om hele concrete politieke vraagstukken. Bijvoorbeeld over woningbouw, het openbaar vervoer of de discussies rondom stikstof.

Ook politici uit ons rijke vaderlandse verleden wisten zich afhankelijk van de wijsheid en het inzicht van Boven. Eén van hen is Groen van Prinsterer. Zijn boeken zijn ook nu nog actueel. Van Koningin Wilhelmia is bekend dat ook zij zich verbonden wist met de visie van Groen. Cees Fasseur schrijft op bladzijde 136 in het boekje ‘De jonge koningin’ dat Koningin Wilhelmina bijzonder gehecht was aan Groens ‘Handboek der Geschiedenis van het vaderland’. Het lag op haar werktafel altijd binnen handbereik. Ze waardeerde de visie van Groen méér dan die van seculiere geschiedschrijvers. Groen keek nadrukkelijk naar de geschiedenis van Nederland als hét verhaal van Gods leiding en de historie van Gods wonderen.

Deze voormalige vorstin zal gebeden hebben voor haar nageslacht, waaruit onze huidige koning is voortgekomen. Laten we voor hem en al degenen die in ‘hoogheid verheven’ zijn bidden. Een gebed om inzicht en wijsheid, zoals koning Salomo die mocht hebben. Die hij op zijn beurt ontving van dé Koning der koningen.

Harm Jan Polinder