27 september 2023

Onderzoek werksfeer Huis der Provincie

De laatste tijd is er veel gesproken over het artikel in de Gelderlander, waarin een negatief beeld over de werksfeer op het Huis der Provincie wordt geschetst. Als SGP hechten we er waarde aan dat er een goed onderzoek plaatsvindt, waarin alle betrokkenen gehoord worden. Het voorstel dat nu voorligt, voorziet in die behoefte en we wensen ook de nieuwe commissaris van de Koning, Henri Lenferink, Gods zegen op zijn werk toe.


Tijdens de Statenvergadering verwoordde fractievoorzitter Gerrit Averesch het gevoel en het standpunt van de SGP-fractie op de volgende manier:

 

 

Voorzitter,
De SGP staat hier met een dubbel gevoel. Enerzijds de tevredenheid over het voorliggende voorstel, anderzijds de aanleiding daartoe. In de Heidelbergse Catechismus, een boek waar middels vragen en antwoorden Bijbels onderwijs wordt gegeven, staan in het antwoord op vraag 104 wijze woorden: het gaat daarbij over mensen die boven ons zijn geplaatst, te denken valt aan ouders, overheden, politie, leidinggevenden, et cetera. Daar staat, dat ik hun goede leiding en gezag met behoorlijke gehoorzaamheid accepteer en ook met hun zwakheden en gebreken geduld moet hebben.

Leidinggevenden zijn in onze ogen vooral verantwoording aan God schuldig. Ik merk op dat hier sprake is van 'geduld hebben met zwakheden en gebreken'. Dat is geen verbloemen, geen bedekken, geen tapijt waar iets onder wordt geveegd, maar dat gaat over respectvol omgaan met elkaar. Volgens de SGP horen daar ook goede procedures bij. Feedback geven is immers een moeilijke kunst, zeker als er een gezagsverhouding en/of een verstoorde relatie is. De SGP ziet in het voorliggende voorstel dat veiligheid voor alle betrokkenen, met nadruk ook voor onze commissaris van de Koning, voorop staat. Daar hebben we in het Presidium ook herhaaldelijk aandacht voor gevraagd.

Ik roep u allen op om geen onbevestigde signalen uit te vergroten of te publiceren, ik doe dat hierbij ook naar de pers. Voor je het weet is er - in een dossier waar geen winnaar uit kan komen - een nog grotere verliezer. Ik spreek mijn grote waardering uit voor alle ondervoorzitters en de griffie die hier heel veel werk in hebben zitten. En ik spreek het vertrouwen uit dat er een goed rapport gaat komen.

Dankuwel!